Вход
Присъединете се сега

Общи условия

Последна актуализация: 30.03.2017 Въведение Тези общи условия („Условията“) представляват правно споразумение между Вас („Вие“, , „Ваш[и]“) и SumUp Payments Limited (“SumUp”, “ние”, “наш[и]” или “нас”), което управлява ползването от Ваша страна на нашите услуги за обработка на плащания и др., нашето мобилно приложение („Приложение“ или „Софтуер“) и всички версии на нашите устройства за прием на карти („Терминал“) (заедно — „Услуги“).

SumUp е надлежно упълномощено платежно учреждение, под надзора на Службата за финансов надзор на Великобритания (Financial Conduct Authority), и представлява дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Англия и Уелс под номер 07836562, с адрес на управление Великобритания, Лондон W1F 7JB, ул. „Грейт Марлборо“ 32 — 34.

Настоящото споразумение е разделено на три части: част първа включва всички правила, отнасящи се до ползването на Услугите от Ваша страна. Част втора описва всички правила, относими конкретно към обработката на плащанията като част от Услугите. Част трета съдържа допълнителни юридически правила, регламентиращищи правните отношения между Вас и нас.

За да можете да използвате нашите Услуги, Вие трябва да приемете изцяло настоящите Условия, заедно с нашата политика за личните данни (“Политика за личните данни”), като с приемането на настоящите Условия Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате и приемате нашата Политика за личните данни.

ЧАСТ ПЪРВА — Услугите

1. Общи

1.1. Нашите Услуги Ви дават възможност да приемате трансакции („Трансакция“) с платежни карти от Вашите клиенти („Картодържател“), като използвате съвместимо мобилно устройство, нашето Приложение и Терминал (който не е необходим при ръчно въвеждани трансакции). На нашия уебсайт ние предоставяме актуализиран списък на всички съвместими мобилни устройства мобилни устройства и на приеманите платежни карти.

1.2. Вие можете да използвате Услугите посредством предоставен от нас Терминал или като въвеждате ръчно информацията за платежната карта. Когато приемате трансакции посредством някой от нашите Терминали, Терминалът ще се използва за обработка и оторизация на трансакциите между платежната карта и нашите сървъри.

1.3 Ние ще осигурим възможност всички парични суми, които са резултат от Вашите трансакции, да бъдат кредитирани на нас, и ще изплащаме всички дължими на Вас по настоящите правила суми по Вашата банкова сметка, след като ги получим („Изплащане“). Преди всяко изплащане ние ще удържаме дължимите такси („Такси“). В случай, че изберете ценови план („План“), Вие ще заплащате всички приложими към избрания от Вас план такси. Текущите ни такси и планове са посочени на нашия сайт.

1.4. Ние можем да Ви предоставим платежни услуги без наличната карта да бъде представена, които Ви дават възможност да приемате електронни плащания чрез приложения на трети страни („Партньорско приложение“), напр. мобилно приложение или сайт, които са Ви предоставени от партньор („Партньор“) по самостоятелни търговски взаимоотношения между Вас и Партньора. В случай, че приемате само електронни плащания, клаузите в настоящото споразумение, отнасящи се към картовите четци, и процедурите, отнасящи се към случаи на представяне на карта от страна на платеца, не важат за Вас. Ние носим отговорност единствено за платежните услуги, които се предоставят като част от Партньорското приложение. Ние не носим отговорност за функционирането на партньорското приложение или на друга услуга, която се предоставя на Вас или на Картодържателите от Партньора. Ако бъде договорено между Вас и партньора, ние можем да Ви начисляваме такси, които не само покриват Таксите за Трансакциите, но включват и Такса от страна на Партньора, с оглед събирането на средствата, които дължите на Партньор по отделно търговско споразумение, което сте сключили с този Партньор („Партньорски такси“).

1.4.1. Приемайки настоящите Условия, Вие заявявате и изявявате желание да Ви начисляваме сборни Такси за различни картови продукти, както са посочени в платежния план график.

1.4.2. Ние ще Ви предоставяме достъп до текущи извлечения по Вашата сметка. С приемането на настоящите Условия, Вие изявявате желание и давате съгласието си да обобщаваме информацията за Таксите по марка, приложение, категория на платежния инструмент и размер на обменните такси, приложими към Трансакцията, както е приложимо, и да Ви предоставяме периодичен достъп до тази информация — поне веднъж месечно и по начин, който Ви позволява да съхранявате информацията и да я възпроизвеждате, без да променяте формата ѝ.

1.5. Нашите задължения по настоящите правила са ограничени до това да Ви предоставяме Профил и Услугите. Ние ще използваме всички разумни средства, за да Ви предоставяме Услугите (24) двадесет и четири часа в денонощието, (7) седем дни в седмицата, целогодишно. Възможно е обаче, по наше разумно усмотрение, временно да преустановим Услугите, които Ви предоставяме, или да ограничим действието на Услугите, за да можем да извършваме дейности по поддръжка или ако бъдем задължени от закона, или ако Вие не изпълнявате съществените си задължения по настоящите Условия, или ако имаме основателни подозрения, че се занимавате с пране на пари или с финансиране на терористична дейност.

1.6. Ние Ви предоставяме на разположение системи за преглед на историята на трансакциите и системи за допълнителен анализ, ако са приложими.

1.7. Можем във всеки един момент да актуализираме или изменим Услугите, като промените влизат в сила незабавно и без предварително известие.

1.8. Запазваме си правото да възложим на трета страна да изпълнява част от нашите задължения или всички наши задължения по настоящите правила.

2. Профил в SumUp

2.1. За да използвате услугите на SumUp, следва да се регистрирате и да си създадете SumUp Профил („Профил“). Вие потвърждавате, че цялата подадена от Вас информация за Вас и за Вашата търговска дейност е валидна към момента на влизане в сила на тези Условия. При успешна регистрация, ще получите имейл за потвърждение на основния си регистриран имейл адрес. Имате право да създадете само един (1) Профил, освен ако изрично не одобрим създаването на допълнителни Профили или под-профили. Ваше задължение е да поддържате информацията, записана във Вашия Профил, вярна и актуална през цялото време.

2.2. Следва да изберете разумно описателно идентифициращо Ви име — ако същото е различно от наименованието на Вашата фирма — което ясно идентифицира Вас или Вашата търговска дейност, и да предоставите верен телефонен номер за връзка. Идентифициращото име и номерът за връзка може да бъдат посочени на извлечението по кредитната или дебитна карта на Картодържателя.

2.3. След като се регистрирате, създаде своя Профил и приемете настоящите Условия, ние може да извършим проверка на Вашата кредитна история и да Ви поискаме да предоставите допълнителна документация, за да можем да изпълним всички необходими проверки в съответствие с приложимите закони и разпоредби за борба с изпирането на пари и финансирането на терористична дейност — по наше собствено усмотрение. Ние ще съберем тази информация за кредитната Ви история и ще извършим тези допълнителни проверки, а Вие ще ни предоставите цялото необходимо за това съдействие.

2.4. Решението дали Вашата самоличност е надлежно проверена съгласно раздел 2.3 се взема изцяло по наше собствено усмотрение. Докато Вашата самоличност не бъде успешно установена и проверена от нас, настоящите Условия ще представляват предварително споразумение, което Ви обвързва изцяло, а ние запазваме правото си, във всеки един момент от този период, да прекратим всички Услуги или да не започваме да предоставяме никакви Услуги по настоящите Условия.

2.5. Вашият Профил ще бъде регистриран на един от нашите сървъри. Ние ще съхраняваме сума, равна на всички суми, които Ви дължим, отделно от нашите собствени средства, но заедно със сумите, съхранявани от името на Профили, в отделна банкова сметка, в съответствие с нашите регулаторни задължения.

2.6. Ако по Вашия SumUp Профил няма активност за период от 2 (две) последователни години, ние имаме правото да Ви изпратим известие на Вашия регистриран имейл адрес, а в случай че не отговорите на нашето известие в рамките на 30 (тридесет дни) и не заявите, че искате да запазите своя Профил, ние ще го закрием автоматично. Вашите средства ще бъдат обработвани съгласно приложимото законодателство и ако е допустимо, ще бъдат прибавени към средствата на SumUp.

3. Ограничения в използването на услугите

3.1. За да можете да използвате нашите Услуги, Ви е необходимо съвместимо мобилно устройство и връзка с интернет, които Ви се доставят от трети страни. Тези трети страни може да Ви таксуват за използването на мобилното устройство и/или за връзката с интернет, необходими за достъп до Услугите, като отговорността за заплащането на тези такси е изцяло Ваша.

3.2. Приемайки настоящите правила, Вие потвърждавате, че сте физическо или юридическо лице, което осъществява дейност единствено в своето качество на търговец или професионалист, и че към момента на подписване на настоящите Условия сте надлежно оправомощен да извършвате търговска дейност в една или повече поддържани от нас страни („Територии“). На нашия сайт ние предоставяме и периодично актуализираме списък на Териториите. Ако сте физическо лице, Вие следва да сте навършили 18 (осемнадесет) или повече години, за да можете да използвате Услугите. Във всеки един момент можем да поискаме да предоставите доказателство за Вашата възраст.

3.3. Приемайки настоящите Условия, Вие също така се съгласявате с мрежовите правила (“Мрежови правила”), както са изложени от организациите, предоставящи услуги, свързани с кредитни карти, включително, но не само VISA, MasterCard и American Express (заедно „Картови схеми“). Мрежовите правила може да изискват някои от нашите търговци да сключат отделно споразумение с някоя от партниращите ни акцептиращи банки или със самите картови схеми, в зависимост от обема на техните трансакции. Ако сте такъв търговец, ние ще Ви уведомим за това и заедно с това ще Ви предоставим отделно споразумение. В случай на противоречие между настоящите Условия и споразумението с акцептиращата банка, при разрешаване на противоречието ще имат предимство условията на споразумението с акцептиращата банка.

3.4. Без изрично предварително оторизиране от наша страна Вие нямате право да извършвате Трансакции, свързани със стоки и/или услуги, (i) които не са наредени за Ваша сметка или са наредени чрез поръчка от трета страна, различна от Вас; (ii) които не са наредени в обичайния ход на Вашата дейност, както е посочена пред нас, включително приемането на погасителни вноски на отпуснати по-рано кредити или на плащания в брой, направени по-рано от Вас към Картодържателя; (iii) които включват или са свързани с незаконно съдържание, със съдържание, което съгласно приложимото законодателство е предмет на защитата на малолетни лица, или указания за изработката на оръжия и експлозиви; (iv) които са свързани с хазартни услуги, независимо дали същите са законни, или не, съгласно което и да е законодателство; (v) които са свързани със секс магазини или с порнографско развлечение (с изключение на списания за развлечение на пълнолетни лица); (vi) които са свързани с оръжия или незаконни вещества или продукти; (vii) които са свързани с алкохол и тютюневи изделия дотолкова, доколкото алкохолът и тютюневите изделия представляват единствените продукти, с които търгувате; (viii) за които има основателни съмнения, че могат да опетнят репутацията на картовите схеми или нашата собствена репутация; (ix) които са забранени със закон или разпоредба, приложими към Вас, към Картодържателя или към някои от Вашите продукти или услуги, или които са незаконни на друго основание. Ние ще решаваме, по свое собствено усмотрение, дали използването на Услугите от Ваша страна може да се смята за свързано с някой от горните продукти или услуги и по този начин е несъответстващо на Условията. Ние си запазваме правото, по свое собствено усмотрение, да добавяме категории забранени трансакции или категории на търговска дейност, като добавяме същите категории към настоящите Условия или към политика за разумна употреба, която е публикувана в Центъра за поддръжка на нашия уебсайт.

3.5. Ако изпратите или се опитате да изпратите към нас Трансакция, за която смятаме, че е в нарушение на настоящите Условия или на закона и/или излага на вреда (включително, но не само измама, увреждане на търговската марка или на репутацията или престъпна дейност) нас, други потребители на нашите Услуги или обработващите плащанията организации, ние си запазваме правото да не оторизираме, да отменим или да сторнираме трансакцията; и/или да закрием временно или за постоянно Вашия Профил; и/или да докладваме Трансакцията на съответната правозащитна организация; и/или да подадем иск за вреди спрямо Вас; и/или да Ви начислим административна такса в размер до EUR 200, в случай че приложим някое от горните действия.

4. Терминали и софтуер

4.1. Вие можете да закупите или вземете на изплащане или под наем нашите Терминали на продажна цена или при условия за изплащане или наемане, периодично определяни от нас или публикувани на нашия уебсайт нашия сайт. За покупката е възможно да се прилагат отделни условия.

4.2. Можете да използвате само по един Терминал на Профил. При поискване можем да Ви снабдим с няколко Терминала за всеки допълнителен Профил или под-Профил.

4.3. Вие нямате право да продавате, отдавате под наем, да отдавате на лизинг или прехвърляте Терминала на трети страни, нито да позволявате използването на Терминала от трети страни. Вие също нямате право да изменяте софтуера или хардуера на Терминала по какъвто и да било начин. Вие нямате право да използвате Терминала за цели, различни от приемането на трансакции през версията на Приложението, която сте инсталирали.

4.4. С изключение на случаите на закупуване на Терминала, Вие сте длъжни да ни върнете терминала когато поискаме това, при прекратяване или изтичане валидността на настоящите Условия или с оглед подмяната на съществуващ Терминал. В случай, че Вие прекратите действието на настоящите Условия, Вие сте длъжни да върнете Терминала за Ваша собствена сметка.

4.5. За да продължите да използвате услугите, Вие следва да инсталирате всички обновления на приложението,

5. Вашите задължения

5.1. Можете да инициирате плащания съгласно настоящите Условия единствено като използвате Терминалите, които са Ви били предоставени от нас.

5.2. Нямате право да приемате Трансакции, при които платежната карта не съдържа всички характерни за съответния вид карта елементи, при които платежната карта изглежда манипулирана или повредена и при които платежната карта е с изтекла валидност.

5.3. Без наше позволение Вие нямате право да задавате минимален размер на Трансакцията, който е по-висок от левовата равностойност на GBP 1,00 за която и да е Трансакция. Освен това, Вие следва да предоставите на Картодържателя условия, които са в най-лошия случай равни на условията, които предоставяте на клиенти, които заплащат Вашите стоки и/или услуги в брой, както и да не начислявате на Картодържателя допълнителни суми или такси.

5.4. Вие трябва да следите своя Профил и историята на Вашите Трансакции и да възстановите на съответния Картодържател сумите по всяка Трансакция, която сте получили по погрешка или при която платената сума е по-голяма от дължимата, до размера на надплатеното.

5.5. Трябва незабавно да ни уведомите за всяка една промяна в информацията, която сте ни предоставили, когато настоящите Условия са в сила за Вас, включително относно промени във вида или характера на Вашата търговска дейност, промени в продуктовата гама, продажба или отдаване под наем или лизинг на Вашето търговско предприятие или друг вид смяна на собствеността, промени в правната форма или името на Вашето дружество, промени в банковата сметка на Вашето дружество, съществени неблагоприятни промени във Вашето финансово състояние, както и промени в информацията, която сте ни предоставили съгласно законодателството за борба с прането на пари и финансирането на терористични дейности.

5.6. С приемането на настоящите Условия Вие се задължавате да показвате на видно място в своите търговски помещения всички рекламни материали на SumUp, които получите от нас. Тези материали може да включват стикери, които да бъдат поставяни на витрината на Вашия магазин или стъклото на Вашия автомобил, на които са видни емблемата на SumUp и/или емблемите на Картовите схеми, или знаци, или листовки, които трябва да бъдат показвани по изискване на Картовите схеми, на законодателството или на SumUp.

5.7. С приемането на настоящите Условия Вие се задължавате да предоставяте на Картодържателя отпечатана на хартиен носител квитанция за Трансакцията, ако това се изисква от закона или от разпоредбите на Картовите схеми. Освен това можете да предоставяте на Картодържателя възможност да получи квитанция за Трансакцията по имейл или като текстово съобщение (но не и като заместител на отпечатана на хартиен носител квитанция, ако такава се изисква по закон).

5.8. Вие потвърждавате, че носите пълна отговорност за осигуряването на сигурността на своите данни за вход в своя Профил, както и че същите не могат да бъдат ползвани от трети лица; гарантирате, че никой ползвател на Терминала няма да може да манипулира данните за вход и че не се извършва неоторизирано ползване на Вашия Профил, Терминали или друга поверителна информация, свързана с използването на Услугите. Ако заподозрете или знаете, че Вашият Профил е бил използвана без разрешение, Вие трябва незабавно да ни уведомите и/или да промените паролата си за вход през нашия уебсайт. Ние ще предприемем разумни действия за предотвратяването на неоторизираното ползване на Вашите данни, веднага щом получим такова уведомление.

5.9. През периода на действие на настоящите Условия Вие сте длъжни да спазвате приложимите разпоредби на Стандарта за Сигурност на Картовите Трансакции (PCI-DSS) („PCI съответствие“). По-конкретно, Вие следва да спазвате тези разпоредби по отношение съхраняването, обработката и предаването на данни за платежни карти. Информация за PCI-DSS можете да намерите на сайта на Съвета за PCI.

5.10. Вие следва незабавно да преглеждате всички извлечения (напр. фактури или разплащателни документи), предоставени от нас, както и разплащателните документи, възстановявания на плащания, сторниране и възстановявания на плащания или всякакви други Трансакции, платени или вписани по Вашата банкова сметка или на Картодържателя. Вие трябва да представите възраженията си по тези извлечения без прекомерно забавяне, не по-късно от 25 (двадесет и пет) работни дни („работен ден“ е всеки ден от понеделник до петък, с изключение на официалните празници и други почивни дни в Англия) от получаването на съответното извлечение или от датата на съответното плащане. Липсата на своевременни възражения ще се счита за одобрение. Ние запазваме правото си да преиздаваме коригирани извлечения или да коригираме плащания след изтичането на този краен срок. Освен ако приложимият закон не изисква друго, Вие носите пълна отговорност за осчетоводяването на всички Трансакции и запазването на други данни, свързани с Вашата Сметка и ползването от Ваша страна на Услугите.

6. Средства

6.1. За целите на настоящите Условия, Вие изрично упълномощавате нас и всяка финансова институция, с която работим, да държи, получава и изплаща средства от Ваше име, както е посочено в раздел 1.3. Горното упълномощаване остава в пълна сила до закриването или прекратяването на Вашия Профил. Изплащанията към Вашата банка се изпълняват, поне частично, от финансови институции, които представляват трети страни (например банките, в които Вие и ние имаме банкови сметки), и ние не носим отговорност за окончателното кредитиране на средства по Вашата банкова сметка, след като сме изплатили средствата на Вашата банка.

6.2. Вие не получавате лихва и не осъществявате други приходи от средствата по Вашата Сметка. Вие прехвърляте по неотменим начин всички права и правни интереси относно лихви и/или други приходи, които могат да се натрупат по Вашата Сметка или да бъдат прибавени към нея.

6.3. В случай, че обработвате Трансакции, при които данните за платежната карта на Картодържателя биват въвеждани ръчно в нашето Приложение или в смартфона на Картодържателя, на обща стойност, която надвишава нашия праг за период от 7 (седем) последователни дни, SumUp ще задържи горницата над този праг 30 (тридесет) дни, преди да преведе средствата по Вашата Сметка. Ако има вероятност, по каквато и да било причина, да надвишите гореспоменатия праг, можете да се свържете с нас, за да поискате ускорен график на изплащане. Въз основа на различни фактори, SumUp ще разгледа Вашето искане и ще прецени дали отговаряте на изискванията за такива ускорени изплащания. Можете да намерите прага за подобни ръчно въвеждани Трансакции в раздел „Такси“ на нашия сайт.

6.4. Няма да извършваме изплащане на средства, свързани с Трансакции, които все още не са получени от нас от посочените финансови институции.

6.5. Ние имаме право да проведем разследване или да разрешим всеки свързан с Вашия Профил спор и в резултат от това можем да ограничим достъпа до Вашите средства за времето, което ни е необходимо да направим това. Ние имаме право също така да ограничим достъпа до Вашите средства в случаите, в които това се изисква от приложимия закон или със съдебно разпореждане.

7. Резерв

7.1. За да гарантираме изпълнението на Вашите платежни задължения по настоящите Условия, ние имаме право във всеки един момент временно да задържим изплащания към Вас и да натрупаме резерв („Резерв“). Може да задържим Резерв за рисков Профил по свое собствено усмотрение и във всеки един момент от използването на Услугите от Ваша страна.

7.2. Въпреки посоченото в раздел 7.1, Резервът също така ще служи като гаранция в наша полза и ние ще имаме право да събираме и да удържаме от този Резерв всички суми, които ни дължите по настоящите Условия, включително отрицателно салдо по Сметката, без да Ви известяваме предварително във всеки отделен случай.

7.3. Ако ни дължите сума, която надвишава сумата на Резерва, Вие следва незабавно, но не по-късно от 3 (три) работни дни от считано от получаване на нашето искане, да ни изплатите съответната сума. С настоящото изрично ни упълномощавате да дебитираме всички суми, които ни дължите, включително разходите, свързани със събирането на тези суми, от Вашата банкова сметка, използвана за получаване на изплащания, и/или от Вашата кредитна карта или банкова сметка, използвани за закупуването на някой от нашите Терминали, или да удържим тези суми от плащания, които се дължат на Вас. Неплащането на сумите, които ни дължите, в пълния им размер, когато това бъде поискано, представлява съществено нарушение на настоящите Условия и Вие задължавате да понесете за собствена сметка всички разходи, свързани със събирането на тези суми, включително, но не само, хонорарите и разходите за адвокати, таксите на дружества за събиране на задължения, както и всички приложими лихви.

8. Сторниране и възстановяване на плащания

8.1. Сумата по Трансакция може да бъде сторнирана и възстановена по Вашата Сметка, ако Трансакцията бъде оспорена, отменена поради каквато и да било причина от съответната Картова схема, от организацията, обработваща плащанията, от Картодържателя или от някоя от посочените финансови институции, не е била упълномощена или имаме причина да смятаме, че Трансакцията не е била упълномощена или се твърди, че е незаконна, подозрителна или в нарушение на настоящите Условия („сторниране и възстановяване на плащания“).

8.2. Вие следва да ни съдействате, ако поискаме това от Вас, за Ваша сметка, при разследването на всяка Ваша Трансакция, обработена чрез нашите Услуги, и се съгласявате, че ако не ни съдействате своевременно, включително като ни предоставите необходимата документация не по-късно от 10 (десет) работни дни от поискването им, че това може да доведе до необратимо сторниране и възстановяване на плащането. Запазваме си правото да начислим такса за разследване и/или посредничество за всяко едно сторниране и възстановяване на плащане; таксите се оповестяват периодично на нашия сайт.

8.3. Ако спорът за сторниране и възстановяване на плащане не бъде разрешен във Ваша полза от банката издател или от Картовата схема или ако Вие решите да не оспорвате някое сторниране и възстановяване на плащане, ние си запазваме правото да съберем от Вас първоначалната сума, заедно с Таксите и да кредитираме Картодържателя с първоначалната сума на Трансакцията.

8.4. Ако преценим, че Вие извършвате прекомерно голям брой сторнирания и възстановявания на суми, ние имаме право да забавим изплащания от Вашия Профил към Вашата банкова сметка, да задържим резерв в размер, който счетем, че покрива очакваните бъдещи сторнирания и възстановявания на плащания, или да прекратим Услугите и да закрием Вашия Профил.

9. Възстановяване на плащания и връщане

9.1. В съответствие с настоящите Условия и с приемането на Трансакции чрез Услугите, Вие ще обработвате връщания и ще възстановявате плащания през Вашия Профил в съответствие с настоящите правила и Мрежовите правила.

9.2. Мрежовите правила изискват от Вас — освен останалите изисквания към тях — към момента на покупка да предлагате и да оповестявате справедлива политика за връщане и отмяна, като не възстановявате плащания по Трансакциите в брой, освен ако не сте задължени по закон, както и да не приемате пари в брой или други ценни вещи, за да извършите възстановяване на плащане по дадена Трансакция.

9.3. Сумата на възстановеното плащане трябва да включва всички данъци и такси, които следва да бъдат възстановени, и не може да надвишава сумата на първоначалната Трансакция.

9.4. В случай на замяна, частично връщане или грешна Трансакция или сума по Трансакция, Вие следва винаги първо да възстановявите цялата сума по първоначалната Трансакция, а след това следва да инициирате нова Трансакция за нови продадени стоки и/или услуги или за суми, които в действителност се дължат.

9.5. Възстановявания на плащания, обработени през Вашия Профил, се оторизират до 30 (тридесет) дни от деня, в който сте инициирали трансакцията. Ние ще съберем от Вас първоначалната сума на Трансакцията, заедно с Таксите и ще кредитираме Картодържателя с първоначалната сума по Трансакцията.

9.6. Ако преценим, че Вие извършвате прекомерно голям брой възстановявания на плащания, ние може да изключим опцията за възстановяване на плащания.

10. Данъци

Вие носите отговорност за определянето, събирането, удържането, отчитането и превеждането към компетентните данъчни органи на всички изчислени и натрупани данъци, които следва да бъдат събрани, платени или удържани на определено основание във връзка с използването на Услугите. Ако бъде изискано от нас по закон или от държавен орган, ние сме оторизирани, но не и задължени да докладваме данните за Вашата Сметка и историята на Вашия Профил на съответните органи.

ЧАСТ ТРЕТА - Допълнителни юридически условия

11. Нашата отговорност

11.1. До максималната позволена от закона степен ние не носим отговорност за претърпени преки или косвени загуби или щети, или неизпълнение по настоящите Условия, които произтичат от спазването от наша страна на законовите и регулаторни изисквания и на Мрежовите правила, от форсмажорни събития или от нарушаването от Ваша страна на Условията или на приложимите законови и регулаторни изисквания.

11.2. Ние не носим отговорност за непреки или косвени загуби, включително пропуснати ползи или накърняване на репутация.

11.3. Нищо в настоящите Условия не изключва нашето задължение да носим изискуемата по закон отговорност, която не може да бъде изключена или отменена посредством споразумение между страните.

11.4. SumUp не гарантира и не носи отговорност за действията или пропуските на трети лица, участващи в Услугите, нито по отношение на трети лица, които се рекламират на нашия уебсайт.

11.5. Ние не носим отговорност за прекъсвания и влошаване качеството на Услугите, нито за прекъсвания и влошаване качеството на посредническите услуги по настоящите правила.

11.6. В никой случай не носим отговорност за искове, съдебни производства, загуби или пропуснати ползи в размер, надвишаващ размера на събраните от нас Такси за предоставяне на Услугите на Вас пред последните 3 (три) месеца, предхождащи възникването на събитието, въз основа на което евентуално е предявен иск.

11.7. Ние не носим отговорност за неизправности в хардуера и в други продукти на трети страни, които може да продаваме или да включваме в нашите Услуги. Производителят, който носи пълната отговорност за продукта или услугата и за поддръжката им, посочва гаранционните и други условия за този продукт или услуга.

12. Обезщетение

Вие следва да ни обезщетите, да ни осигурите защита и да не отправяте претенции към нас и нашите служители, началници, агенти, партньори и представители, както и нашите изпълнители, във връзка с всички искове, разходи (включително, но не само разумни адвокатски хонорари), загуби и пропуснати ползи, произтичащи от искове, действия, финансови ревизии, разследвания или други производства, произтичащи от (i) нарушаване от Ваша страна на закон, правило или разпоредба на приложима юрисдикция или на някоя от клаузите на настоящите Условия, на Мрежовите правила или на други допълнителни правила и условия, приложими към Вашия Профил; или от (ii) неправилното или неуместно ползване на Услугите от Ваша страна; или от (iii) Трансакция, осъществена от Вас посредством Услугите; или от (iv) нарушаване от Ваша страна на правата на трети лица, включително, но не само правото на поверителност на личните данни, правото на конфиденциалност или правата на интелектуална собственост; или от (v) достъпа до Услугите и/или използването им от друга страна, използваща Вашето уникално потребителско име, парола или друг съответен код за сигурност.

13. Поверителност и защита на лични данни

13.1. Както Вие, така и ние ще третираме поверителната информация, която Вие получавате от нас и която ние получаваме от Вас или от Картодържателя във връзка с настоящото споразумение, като поверителна и конкретно няма да позволявате и няма да позволяваме достъп на трети страни до такава поверителна информация. Конкретно, поверителна информация представляват всички оперативни и/или търговски тайни, както Ваши, така и наши, заедно с всяка друга неанонимна информация за Картодържателя. Както Вие, така и ние сме задължени да спазваме приложимите разпоредби за защита на личните данни и да предприемаме подходящи превантивни мерки срещу неоторизираното ползване на карти и данни на Картодържателите. Такива данни могат да бъдат съхранявани единствено ако, и само дотогава, докато това е абсолютно необходимо.

13.2. Ако лични данни на Картодържатели биват прехвърляни обратно от нас към Вас, Вие можете да използвате тези данни само до степента, необходима за контролиране на лимитите, за предприемане на мерки срещу измами и за избягване на просрочия при плащане, но не и за други цели, като профилиране (напр. оценка на покупателното поведение) или за продажбени и маркетингови дейности, освен ако Картодържателят не е дал изричното си съгласие за такова друго ползване. Вие нямате право да разкривате и разпространявате такава информация на трети страни, нито да използвате тази информация за маркетингови цели, освен ако не получите изричното съгласие на Картодържателя за това. Вие трябва да спазвате всички приложими закони за защита на личните данни.

13.3. По-подробна информация за начина, по който събираме, ползваме и защитаваме Вашите данни, можете да намерите в нашата политика за защита на личните данни, публикувана на нашия уебсайт нашия сайт.

14. Отношения с трети страни

Ние не сме страна по правните отношения между Вас и Картодържателя и не носим никаква отговорност за същинската цел на трансакциите, включително, но не само, качеството и естеството на стоките и услугите, които Вие предлагате за продажба, продажната им цена, отстъпките, гаранционните условия и пр. Вие винаги трябва да представяте себе си като различно от SumUp лице.

15. Срок, временно спиране, прекратяване

15.1. Можете да прекратите и закриете своя Профил по всяко време. Ние можем по всяко време да спрем временно или да прекратим и закрием Вашия Профил със или без причина с предизвестие до Вас. Ние още можем да преустановим временно или да прекратим и закрием Вашия Профил без предварително предизвестие, ако (i) Вие нарушите някое от задълженията, произтичащи от настоящите Условия или друго задължение, приложимо към конкретни Услуги, които се управляват от отделни условия, включително, но не само Мрежовите правила; или (ii) нарушите или имаме основания да смятаме, че нарушавате закон или разпоредба, които са приложими към ползването на нашите Услуги от Ваша страна; или (iii) имаме основания да смятаме, че Вие участвате в измамни дейности, пране на пари, финансиране на терористична дейност или друга престъпна дейност; или (iv) създавате неприемлив кредитен риск за или ни излагате на опасност от измама; или (v) ако имаме основателни съмнения да смятаме, че Вашият Профил е компрометиран, или имаме други опасения за сигурността.

15.2. Ако Вашият Профил бъде прекратена или закрита по каквато и да е причина, Вие (i) ще продължите да бъдете обвързани от настоящите Условия, (ii) незабавно ще преустановите използването на Услугите, (iii) се съгласявате, че даденият Ви съгласно настоящите Условия лиценз за достъп до Услугите и тяхното ползване се прекратява, (iv) приемате, че ние си запазваме правото, но сме задължени да изтрием всички данни за Вашия Профил, съхранявана на нашите сървъри, и (v) няма да търсите отговорност от нас към Вас или към трета страна за прекратяване достъпа до Услугите или за изтриване данните на Вашия Профил.

15.3. След влизането в сила на прекратяването на Вашия Профил Вие незабавно ще ни изплатите всички суми, които ни дължите съгласно настоящите Условия, а ние по същия начин ще Ви изплатим всички суми, които Ви дължим по настоящите Условия. Въпреки предходната клауза, ние имаме право да задържим Резерва, докато задълженията по Профила не бъдат окончателно уредени, включително всички потенциални сторнирания и възстановявания на плащания, но във всички случаи за не повече от 13 (тринадесет) месеца от действителното прекратяване.

16. Съобщения

16.1. На посочения от Вас имейл адрес ще бъдат изпращани съобщения и известия в писмен вид от нас към Вас или същите ще бъдат публикувани на нашия уебсайт. Тези съобщения и известия ще се считат за получени от Вас в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от момента на публикуването им на нашия уебсайт, или в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от момента, в който са Ви били изпратени по имейл, освен ако не получим известие, че имейлът не е бил доставен.

16.2. За тази цел Вие трябва по всяко време да поддържате поне един валиден имейл адрес във Вашия Профил. Ние не носим отговорност, ако единственият посочен от Вас имейл адрес е невалиден или ако Вие промените имейл адреса си, но не ни уведомите за тази промяна.

16.3. Вие сте длъжни да проверявате входящата си кутия за съобщения редовно и често. Имейлите могат да съдържат връзки към допълнителни съобщения, публикувани на нашия уебсайт. В случаите, в които сме длъжни по закон да Ви предоставяме информация на траен носител, ние ще Ви изпращаме имейл или известие, което ще Ви насочва към информация на нашия уебсайт по начин, който Ви позволява да запазите тази информация в печатен формат. Вие сте длъжни да съхранявате копия на всички съобщения, които Ви изпращаме или които сме направили достъпни за Вас.

16.4. Освен съобщенията по имейл, ние си запазваме правото да се свързваме с Вас по пощата или по телефона, в зависимост от случая. Всяко съобщение или известие, изпратено по пощата, ще се счита за получено 3 (три) работни дни от датата на изпращането му за територията на Великобритания или 5 (пет) работни дни от датата на изпращането му за международна поща.

16.5. Ние ще настроим предпочитания от Вас език въз основа на държавата, която изберете, когато се регистрирате, и ще Ви изпращаме стандартни съобщения на избрания от Вас език. По отношение на нестандартни съобщения извън обичайните, които изпращаме, ние си запазваме правото да Ви пишем на английски език. Документи или съобщения на друг език се изготвят само за удобство и не представляват задължение от наша страна да поддържаме комуникация с Вас на този език.

17. Права на интелектуална собственост

17.1. Права на интелектуална собственост („Права на ИС“) означава всички права пряко или непряко свързани с Услугите, Терминалите, уебсайта, имената на интернет домейните, цялото съдържание, свързаната с Услугите технология, всички емблеми, включително, но не само авторски права, неимуществени права, права върху бази данни, търговски марки, права върху имена, права върху полезни модели и дизайни, патенти и всички други изключителни и неизключителни права, ползващи се с международна закрила, които съществуват понастоящем или могат да съществуват, да бъдат давани или прехвърляни в бъдеще.

17.2. Ние (или нашите лицензополучатели) сме изключителните собственици на всички Права на ИС, отнасящи се към Услугите, и нищо в настоящите Условия не може да се тълкува като прехвърляне или преотстъпване на Правата на ИС на Вас. Вие нямате право да копирате, имитирате или използвате Правата на ИС без нашето предварително писмено съгласие.

17.3. Ние Ви даваме личен, ограничен, неизключителен, отменим, непрехвърляем лиценз (без правото да сублицензирате) за електронен достъп и използване на Услугите с цел приемане на трансакции.

17.4. Без нашето предварително писмено съгласие Вие нямате право (i) да прехвърляте никакви дадени Ви по настоящите правила права на трети лица; (ii) да предоставяте на трети лица възможността да използват Услугите (под наем, на лизинг или другояче); (iii) да осъществявате достъп до съдържание, материали или информация на която и да е система на SumUp, нито да следите същите ръчно или автоматично посредством роботи, паяци, скрейпъри и др.; (iv) да копирате, възпроизвеждате, променяте, изменяте, създавате производни творби, показвате публично, публикувате, препубликувате, качвате, пренасяте, препродавате или разпространявате по какъвто и да било начин съдържание, материали или информация на SumUp; (v) да нарушавате ограниченията в изключващите роботите хедъри на Услугата, да заобикаляте по какъвто и да било начин техническите ограничения на Услугата, да използвате инструменти, за да включвате възможности или функционалности на услугата, които не са включени, да декомпилирате, деасемблирате или по друг начин да извършвате обратно инженерство на Услугата, освен до степента, до която тези ограничения са изрично забранени със закон; или (vi) да използвате Услугите за цели, различни от позволената по настоящите Условия цел.

17.5. Вие можете да генерирате и да ни изпращате съдържание като част от използването на Услугите („Потребителско съдържание“). Вие запазвате всички права върху Вашето Потребителско съдържание, което е предмет на правата, които ни давате, като приемате настоящите Условия. За всяко Потребителско съдържание, които изпращате, Вие потвърждавате, че сте негов собственик или че имате разрешение от притежателя на авторските права върху него да го качвате, и ни давате универсално, неизключително, освободено от авторски хонорари, изцяло изплатено, прехвърляемо и сублицензируемо право да използваме и възпроизвеждаме това съдържание в промоционални дейности и при публични представяния, свързани с Услугите или със SumUp. Можете да изтриете изпратеното от Вас Потребителско съдържание, като прекратите своята Сметка. Вие нямате право да изпращате във връзка с Услугите Потребителско съдържание, което (i) е невярно, подвеждащо, незаконно, неприлично, непристойно, порнографско, клеветническо, злословно, заплашително, тормозещо, омразно, оскърбително или провокативно; (ii) насърчава поведение, което би се счело за престъпно или поражда гражданска отговорност; (iii) нарушава задълженията или правата на някое физическо или юридическо лице, включително правото на гласност или на поверителност; (iv) съдържа повредени данни или други вредни, смущаващи работата или нанасящи вреди файлове; (v) рекламира продукти или услуги, които са конкурентни на продуктите и услугите на SumUp и неговите партньори; (vi) по наша собствена преценка възпрепятства някое физическо или юридическо лице от използване на Услугите, или което може да ни причини вреда или да ни подведе под отговорност. Макар да нямаме задължението да филтрираме, редактираме или следим Потребителското съдържание, ние си запазваме правото да редактираме или изтриваме Потребителско съдържание във всеки момент, без да Ви известяваме. Вие потвърждавате, че разбирате, че докато използвате Услугите, е възможно да бъдете изложени на обидно, неприлично или осъдително Потребителско съдържание. Ние не носим отговорност за загуба или повреждане на никоя част от Вашето Потребителско съдържание.

18. Изменения

18.1. Имаме правото да изменяме настоящите Условия по всяко време и да променяме, изтриваме, прекратяваме или налагаме условия от всякакъв аспект върху Услугите.

18.2. Ще Ви уведомим за всяка предложена промяна на настоящите Условия, като Ви изпратим имейл на основния Ви имейл адрес, който е регистриран към Вашия Профил или като Ви уведомим в Приложението.

18.3. Предложената промяна ще влезе в сила 2 (два) месеца след датата на съобщаването ѝ, освен ако не ни уведомите, че имате възражения спрямо тези предложени промени, преди същите да влязат в сила. Промени, които правят настоящите Условия по-благоприятни за Вас, ще влизат в сила незабавно, ако това е записано в известието за промяната.

18.4. Актуалната версия на Условията е достъпна на нашия уебсайт.

19. Самостоятелност на клаузите

Ако съд в компетентната юрисдикция намери някоя част от настоящите Условия за невалидна, незаконосъобразна или неприложима, то тази част ще бъде разделена от останалите правила, които ще продължат да бъдат валидни и приложими в максималната разрешена от закона степен.

20. Прехвърляне

20.1. Ние имаме право свободно да прехвърлим нашите права и задължения по настоящите Условия на трето лице, като по силата на настоящите Условия Вашето съгласие за такова прехвърляне ще бъде дадено автоматично.

20.2. Вие нямате право да прехвърляте Вашите права и задължения по настоящите правила на трети лица без предварителното ни съгласие в писмен вид.

21. Спорове

21.1. Всякакви оплаквания от Услугите следва да бъдат адресирани първо към нас, като се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.

21.2. Всички спорове, възникващи по настоящите Условия или във връзка с тях, включително, но не само спорове по отношение на законното им сключване, съществуване, недействителност, нарушаване, прекратяване или незаконосъобразност се отнасят за разглеждане и се разрешават от съдилищата на Англия, с изключение на случаите, в които това е забранено от правото на ЕС. Преди отнасяне на спора за разглеждане в съда, както Вие, така и ние ще положим усилия да разрешим спора по мирен път.

22. Приложимо право

Вашият Профил оперира в Англия и настоящите Условия действат и се тълкуват съгласно английското право.